Kişisel Veri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

DEĞİRMENCİLER ZİRAİ ÜRÜN İŞLETME VE PAKETLEME  SAN TİC LTD ŞTİolarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK )” na uygun davranmaya ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekle beraber üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu metinle sizleri 6698 sayılı “ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK.”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla DEĞİRMENCİLER ZİRAİ ÜRÜN İŞLETME VE PAKETLEME      SAN TİC LTD ŞTİtarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.

 1. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

DEĞİRMENCİLER ZİRAİ ÜRÜN İŞLETME VE PAKETLEME  SAN TİC LTD ŞTİ’ne sağlamış olduğunuz bilgiler ( adınız, soyadınız, adres, iletişim bilgileri, firma ünvanı, kimlik/pasaport numarası vb. ) KVKK’ya uygun olarak, DEĞİRMENCİLER ZİRAİ ÜRÜN İŞLETME VE PAKETLEME       SAN TİC LTD ŞTİ tarafından sunulan hizmet ve içeriklerden faydalanan kişiler için gerekli çalışmaların iş birimlerince yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi, DEĞİRMENCİLER ZİRAİ ÜRÜN İŞLETME VE PAKETLEME  SAN TİC LTD ŞTİ tarafından yürütülen faaliyetlerin yerine getirilmesi, DEĞİRMENCİLER ZİRAİ ÜRÜN İŞLETME VE PAKETLEME SAN TİC LTD ŞTİ’nun ticari ve/veya iş süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, ile işbirliği içerisinde bulunan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin sağlanması dahil olmak üzere ilgili kanun’un 5. ve 6. maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği.

Kişisel verileriniz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları: Hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi, insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi, fiziki güvenliğinin tesisi ve erişim kayıtlarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önemleri alınmaktadır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yönetimi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz kurumumuz tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; 6698 KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve madde 4(2)de belirtilen ilkeler kapsamında bu metnin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle kurumumuza iletmeniz durumunda, kurumumuz talebin niteliğine göre talebinizi 6698 sayılı KVKK’nın 13.maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, kurumumuz tarafından kişisel verileri koruma kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 5. ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak kurumumuza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde kabul edileceği Firmamız tarafından duyurulacaktır. Bu çevrede kurumumuza 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvurularda, başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınızda yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi              info@degirmenciler.com  adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Kulak Mah. 7102 Sk. No:1/A Akdeniz / MERSİN adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

 

Sosyal Medyada Bizi Paylaşabilirsiniz